STANOVY bytového družstva
Bytové družstvo PODBŘEZÍ 21

I.

Základní ustanovení

Článek 1

Obchodní firma družstva zní: "Bytové družstvo PODBŘEZÍ 21".

Sídlo
Bytového družstva PODBŘEZÍ 21 je na adrese: Podbřezí čp. 16, 518 03 Podbřezí.

Článek 2

Bytové družstvo PODBŘEZÍ 21 (dále jen jako bytové družstvo nebo také jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení.

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Při své činnosti se družstvo řídí těmito stanovami a příslušnými právními předpisy.

Článek 3

Základním účelem založení a předmětem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov.

Bytové družstvo bylo založeno za účelem správy, provozu, oprav, údržby a rozvoje domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví Obce Podbřezí, a to bytových domů čp. 96, čp. 97 a čp. 98, vše nacházející se v obci a k.ú. Podbřezí (dále jen Bytové domy), s tím, že

v budoucnu budou zde nacházející se byty a nebytové prostory převedeny za sjednaných podmínek do vlastnictví bytového družstva a poté případně i do vlastnictví jednotlivých členů družstva.

Bytové družstvo zároveň zajišťuje správu, provoz, opravy či údržbu pozemků pod shora uvedenými Bytovými domy, jakož i správu, provoz, údržbu či úpravy ostatních pozemků a správu, provoz, údržbu, opravy, ale i výstavbu či rozvoj dalších staveb stojících na těchto pozemcích,
zejména garáží apod., jež jsou nebo budou ve vlastnictví bytového družstva.

Předmět činnosti družstva tak vyplývá ze shora uvedeného a je jím zejména:

- přidělování bytů, nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv a smluv o poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor v Bytových domech, eventuálně i v bytových domech, jež v budoucnu nově budou ve vlastnictví
družstva či pod jeho správou;

- zabezpečování výstavby, provozu, správy, údržby a oprav bytů, nebytových prostor a společných prostor v Bytových domech, eventuálně i v bytových domech, jež v budoucnu nově budou ve vlastnictví družstva či pod jeho správou, jakož i výstavby, provozu, správy, úprav, oprav a údržby pozemků a jiných staveb ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, tj. zejména provádění, popř. zajišťování oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů, či zajišťování plnění a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, pozemků a ostatních služeb;

- zabezpečování všech činností, jež přísluší vlastníkovi a/nebo správci nemovitostí, včetně uzavírání příslušných smluv, vydávání vnitřních předpisů, vymáhání jejich plnění a uplatňování sjednaných či zákonem stanovených sankcí a/nebo jiných právních následků;

- plnění činností souvisejících s organizováním a řízením družstva a s chodem jeho orgánů;

- hospodaření s majetkem družstva pro lepší naplnění základního účelu, pro který bylo družstvo založeno.

II.

Členství v družstvu a majetková účast

Článek 4

Vznik členství Členství v družstvu vzniká jen za splnění všech stanovených podmínek, a to:

- u ustavujících členů družstva dnem vzniku družstva;

- dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí;

- převodem nebo přechodem družstevního podílu.

Členem družstva může být každá fyzická nebo právnická osoba, která má nebo získá nájemní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru nacházejícím se v Bytových domech, popř. v bytových domech či jiných stavbách, které jsou a/nebo budou ve vlastnictví bytového družstva.

Článek 5

Vznik členství za trvání družstva

Za trvání družstva se jeho členem může stát osoba splňující podmínky obsažené v článku 4 odst. 2 stanov. Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky, kladné rozhodnutí družstva o přijetí uchazeče a zaplacení základního členského vkladu. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí
družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.

Členství v družstvu nevznikne před zaplacením základního členského vkladu. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky, k přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu.

O členství uchazečů je představenstvo povinno rozhodnout do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení jejich přihlášky. Rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno doporučeným dopisem nebo přijetím rozhodnutí oproti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být uchazeči o členství doručeno do vlastních rukou nebo přijetím oproti podpisu. Proti zamítnutí přihlášky může uchazeč podat do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne
doručení rozhodnutí odvolání k členské schůzi družstva. Rozhodnutí členské schůze je konečné a jeho písemné vyhotovení musí být uchazeči o členství doručeno do vlastních rukou nebo přijetím oproti podpisu, ledaže se uchazeč o členství na základě předchozího souhlasu členské schůze

účastnil zasedání členské schůze a doručení rozhodnutí se výslovně vzdal.

Družstvo vrátí uchazeči o členství, který nebyl přijat za člena, zaplacené vklady, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne marného uplynutí lhůty k podání odvolání proti zamítavému rozhodnutí představenstva či do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne vydání konečného zamítavého rozhodnutí
členské schůze.

Při převodu či přechodu družstevního podílu vzniká členství v družstvu, splňuje-li nabyvatel podmínky podle zákona a těchto stanov, dnem, kdy tento převod či přechod nabyl účinnosti a byl řádně v souladu se stanovami oznámen družstvu, resp. příslušnému orgánu družstva.

Článek 6

Společné členství manželů

Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně a jako společní členové mají jeden hlas. V ostatním se záležitosti družstevního podílu ve společném jmění manželů a právní vztahy plynoucí ze společného členství manželů řídí ve vztahu mezi manžely příslušnými ustanoveními právních předpisů o manželském majetkovém právu.

Článek 7

Seznam členů Družstvo vede seznam svých členů. Do seznamu členů se zapisuje jméno a bydliště nebosídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, dále den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a také výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti

k členskému vkladu. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez

zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

Článek 8

Členská práva a povinnosti Člen bytového družstva má práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov a z příslušných právních předpisů. Právům člena družstva odpovídají příslušné povinnosti družstva a naopak povinnostem člena družstva odpovídají příslušná oprávnění bytového družstva.

Člen bytového družstva má právo zejména:

a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze;

b) volit orgány družstva;

c) být volen do orgánů družstva, je-li svéprávný a dosáhl-li věku osmnácti let;

d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje;

e) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu;

f) užívat byt, nebytové prostory a společné části domu, jakož i pozemky ve vlastnictví a/nebo ve správě družstva a stavby na nich stojící v souladu s domovním řádem a ostatními předpisy schválenými členskou schůzí;

g) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a stížnosti a být průběžně informován o činnosti družstva a jeho orgánů, představenstvo a kontrolní komise mají povinnost dát členovi družstva odpověď na jeho stížnost nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy jim tato stížnost byla doručena;

h) nahlížet do účetních a jiných dokladů, ověřovat si jejich správnost, pořizovat si z nich výpisky a v souvislosti s tím vznášet dotazy na odpovědné orgány družstva či členy těchto orgánů a obdržet na ně odpověď;

i) převést družstevní podíl na jiného člena nebo jinou osobu za podmínek uvedených ve stanovách.


Člen družstva je mimo jiné povinen:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva;

b) platit včas a předepsaným způsobem úhrady za užívání bytu či nebytových prostor (zejména nájemné) a za služby a plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu či nebytových prostor (dále také jen "úhrady za služby"), jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování, dále měsíční příspěvek na náklady plynoucí ze správy a údržby Bytových domů, pozemků a všech na nich nacházejících se objektů jako celku a společně
užívaných prostor a zařízení;

c) uhradit v celé výši a ve stanovené lhůtě základní členský vklad a další členský vklad;

d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, nebytový prostor, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat služeb poskytovaných v souvislosti užíváním bytu či nebytového prostoru;

e) zajišťovat a hradit ze svého náklady na údržbu a opravy bytu včetně výměn a oprav vodoinstalačních, plynoinstalačních a elektroinstalačních až po bytový uzávěr;

f) počínat si tak, aby nerušil a neohrožoval ostatní členy a nájemce bytů při výkonu jejich práv;

g) odstranit bez průtahů závady a poškození, které způsobil sám či těmi, co v jeho domácnosti pobývají s jeho souhlasem, na jiných bytech, nebytových prostorách, společných částech domu a zařízeních domu, jakož i na pozemcích a ostatních stavbách na nich se nacházejících;

h) upozorňovat orgány družstva na závady na spravovaném majetku, které zjistí v domech, zejména v jeho společných částech, a na chování a činnosti, které majetek družstva zjevně poškozují;

i) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu, jehož je nájemcem;

j) oznamovat družstvu bez zbytečného odkladu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení seznamu členů a pro bytovou evidenci a pro vyúčtování ročních záloh úhrad za služby poskytované v
souvislosti s užíváním bytu;

k) vyžádat si souhlas od představenstva k zamýšlenému umístění sídla svého podnikání do bytu či nebytového prostoru ve správě družstva;

l) vyžádat si od představenstva souhlas k provedení stavebních úprav v pronajatém bytě, při stavebních úpravách postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy a představenstvu předat dokumentaci provedených stavebních úprav a změn;

m) hradit příspěvky na činnost družstva a stanovené příspěvky do družstvem zřízených fondů, platit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí;

n) přispívat na úhradu ztráty družstva za kalendářní rok na základě rozhodnutí členské schůze; Bytové družstvo je povinno umožnit naplnění všech členských práv a zároveň je také povinno dohlížet nad dodržováním všech členských povinností, případně zjednat nápravu s využitím všech
prostředků, jež má dle stanov a zákona k dispozici. Bytové družstvo zřizuje pro splnění své informační povinnosti vůči členům družstva a
pro účely doručování informační desku, která se nachází v přízemí každého z Bytových domů, a to na vyhrazeném místě u hlavního vchodu.

Článek 9

Zánik členství

Členství v družstvu zaniká:

- dohodou

- vystoupením

- vyloučením

- převodem družstevního podílu

- přechodem družstevního podílu

- smrtí člena družstva

- zánikem družstva bez právního nástupce

- z jiných důvodů stanovených zákonem

Článek10

Zánik členství dohodou

Členství končí sjednaným dnem. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dohody o skončení členství.

Článek 11

Zánik členství vystoupením

Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Členství zaniká uplynutím doby 3 (slovy: tří) měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstva o jeho vystoupení z družstva, uplynutím posledního dne této doby členství v družstvu zaniká. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.

Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov.

a) změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami,

b) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu
se změnou stanov,

c) doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží, a

d) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu.

Postupem popsaným shora může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov; tajné hlasování se zakazuje.

Článek 12

Zánik členství vyloučením člena

Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena (a/nebo společných členů), jestliže opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami,
zejména:

- užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval;

- buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo takové porušování umožňují;

- neplatí nájemné či jiné úhrady za užívání bytu, nebytového prostoru či jiného  předmětu nájmu nebo úhrady za služby po dobu delší než 1 (slovy: jeden) měsíc;

- neplatí další členský vklad a jiné sjednané či stanovené příspěvky či úhrady ve stanoveném termínu;

- zcizoval majetek družstva;
- nerespektoval řádně přijatá rozhodnutí orgánů družstva či jiným závažným způsobem porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Výstraha a rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

Rozhodnutí musí obsahovat konkrétně vymezený důvod vyloučení dle shora uvedeného.

Tento důvod nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud člen nepodá odvolání.

Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí o vyloučení člena za neplatné,
je-li v rozporu s právními předpisy či se stanovami.

Článek 13

Společná ustanovení k zániku členství Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu nebo s právem nájmu bytu či nebytového prostoru či jiného předmětu nájmu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu či právo nájmu k více předmětům nájmu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo bytového družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak případné právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce se však neuplatní v případě zániku členství přechodem či převodem družstevního podílu na jinou osobu či při výměně bytů. V takovém případě si vzájemné nároky vypořádají účastníci převodu či výměny mezi sebou. Při zániku členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu bývalého člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem roků jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodující majetek družstva po odečtení všech jeho závazků podle účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, přičemž se nepřihlíží k jmění,
které je v nedělitelném fondu. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím 3 (slovy: tří) měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. Výplata
vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění bytu, pokud byl člen nájemcem. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží.

Článek 14

Základní
členský vklad

Výše
základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí
3.000,-Kč

(slovy:
třitisíce Korun českých).

Základní
členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k
základnímu

členskému
vkladu členství v bytovém družstvu nevznikne. Členská schůze může rozhodnout,

že základní
členský vklad lze splatit ve věcech movitých i nemovitých, popřípadě v jiných

majetkových
hodnotách. Výše takovéhoto nepeněžitého vkladu musí být stanovena posudkem

znalce.
Základní členský vklad nelze za trvání členství člena v bytovém družstvu
členovi

vracet, a to
ani zčásti, s výjimkou případu, kdy by došlo zákonným postupem ke snížení

základního
členského vkladu z rozhodnutí členské schůze.

7

Zvýšení
základního členského vkladu doplatkem člena je možné jen tehdy, pokud tak

rozhodne
členská schůze a pokud s tím souhlasí všichni členové družstva, kteří jsou nájemci.

Svůj souhlas
musí všichni členové družstva, kteří jsou nájemci, projevit písemnou formou

s úředně
ověřeným podpisem. Další podmínky zvýšení základního členského vkladu upravuje

zákon.

Článek 15

Další
členský vklad

Dalším
členským vkladem se člen podílí především na výstavbě či pořízení předmětu
nájmu,

(tedy
zejména Bytových domů s byty, nebytového prostoru, či jiného předmětu nájmu,
ev.

pozemků,
jichž jsou součástí, či které jsou spolu s nimi užívány), kterého se jako člen

družstva
stane či je nájemcem.

Další
členský vklad může být splacen v penězích nebo ve věcech movitých či
nemovitých,

popřípadě v
jiných majetkových hodnotách, pokud s tím vysloví souhlas členská schůze. Výši

takovéhoto
dalšího členského vkladu je nutné stanovit znaleckým posudkem.

Výše dalšího
členského vkladu je odvozena od velikosti bytu, nebytového prostoru či jiného

předmětu
nájmu, resp. jejich podlahové plochy.

Další
členský vklad je splatný způsobem a v termínech dle splátkového kalendáře

schváleného
členskou schůzí.

Bližší podmínky
stanoví smlouva o dalším členském vkladu. Pokud není v době uzavření

smlouvy o
dalším členském vkladu konečná výše dalšího členského vkladu známa, uvedou se

ve smlouvě
pouze údaje o způsobu jeho výpočtu dle schváleného usnesení členské schůze (při

založení
družstva usnesením ustavující schůze), popřípadě též s uvedením předpokládané

konečné výše
dalšího členského vkladu, výše a lhůty zálohových plateb na splacení dalšího

členského
vkladu, spolu s ujednáním o tom, že konečnou výši dalšího členského vkladu a

vypořádání
nedoplatků či přeplatků schválí členská schůze, jakmile budou známy všechny

potřebné
údaje.

Je-li s
družstevním podílem člena spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy či nájem k
více

předmětům
nájmu, uvede se ve smlouvě o dalším členském vkladu a v seznamu členů každý

další
členský vklad samostatně s určením, ke kterému předmětu nájmu se vztahuje.

Není-li ve
smlouvě o dalším členském vkladu dohodnuto jinak, nelze další členský vklad

nebo jeho
část za trvání členství člena v družstvu členovi vracet, ani jinak vypořádávat.

Výjimku
představuje případ, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce členovi

bytového
družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod.

III.

Článek 16

Družstevní
podíl

Družstevní
podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

Každý člen
může mít pouze 1 družstevní podíl. Nabude-li člen za trvání svého členství

v družstvu
další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní
podíl

v den, kdy
je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva
třetích

osob,
družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou,
ledaže dohoda

člena
družstva s takovou třetí osobou určí jinak. Družstevní podíl lze rozdělit se
souhlasem

představenstva.
Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu je možné jen tehdy, je-li

člen
nájemcem nejméně dvou družstevních bytů. Při rozdělení se určí, se kterým z
nových

družstevních
podílů bude spojen nájem kterého bytu.

8

Družstvo nemůže
nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle jiného

právního
předpisu.

Družstevní
podíl nelze mít ve spoluvlastnictví.

Družstevní
podíl nelze zastavit.

Článek 17

Převod
družstevního podílu

Převod
družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle stanov může stát
členem

družstva.
Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena nebo na osobu, která
není

členem,
pokud tato osoba splňuje podmínky pro členství v družstvu, jinak k převodu
nedojde.

Dnem, kdy
vůči družstvu nastanou právní účinky převodu družstevního podílu, zanikne

členství
převodce v družstvu a vznikne členství nabyvatele. Členství převodce nezanikne

pouze v
případě rozdělení družstevního podílu, kdy převodci nadále zůstane jeden z nově

vzniklých
družstevních podílů.

Právní
účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné

smlouvy o
převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž

účinky jako
doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření

takové
smlouvy.

Převodem
družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na

uzavření
smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu,

anebo
převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a

povinností s
tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů

bytového
družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem,

anebo s
právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Převodce
družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s převáděným družstevním podílem

spojeny.

Článek 18

Přechod
družstevního podílu

Družstevní
podíl přechází na právního nástupce člena. Dědic družstevního podílu, který

nechce být
členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez

zbytečného
odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se

k výpovědi
nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic
podílu

oprávněn se
podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď podle odstavce 1, platí, že
se

členem
družstva nestal.

Družstevní
podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela.

IV.

Orgány
družstva

Článek 19

Orgány
družstva jsou:

a) členská
schůze

b)
představenstvo

c) kontrolní
komise

Článek 20

Členská
schůze družstva

Nejvyšším
orgánem družstva je členská schůze.

9

Předseda
představenstva svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však jednou za

každé účetní
období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí

konat
nejpozději do 6 (slovy: šest) měsíců po skončení účetního období, za které je
řádná

účetní
závěrka sestavena.

O termínu
konání členské schůze a o jejím programu musí být člen družstva vyrozuměn

nejméně 15
(slovy: patnáct) dnů před jejím konáním, a to zveřejněním na informační desce

a/nebo
osobně či doporučeným dopisem.

Členská
schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo alespoň
jedna

pětina všech
členů družstva.

Představenstvo
svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že

a) ztráta
družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by

neuhrazená
ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny

okolnosti předpokládat,
nebo

b) družstvo
se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a

navrhne
členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě, nebo

c) v dalších
případech stanovených v zákoně.

Na žádost
členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi

určenou
záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání

pozvánky,
informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské

schůzi.

Záležitosti,
které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat

jen za
účasti a se souhlasem všech členů družstva.

Článek 21

Do výlučné
působnosti členské schůze patří:

a) přijímat
a měnit stanovy

b) volit a
odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise

c)
schvalovat řádnou účetní závěrku

d)
rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty

e)
schvalovat roční rozpočet a zprávu o jeho plnění

f)
rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu

g)
rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva

h) stanovení
výše měsíčního příspěvku členů k úhradě nákladů plynoucích ze správy a

údržby
Bytových domů jako celku a společně užívaných prostor a zařízení, jakož i

dalších
souvisejících staveb či nemovitostí ve správě a/nebo ve vlastnictví družstva

i) stanovení
postupu při pronajímání a prodeji uvolněných bytů

j)
schvalování domovního řádu

k)
schvalovat plán oprav a rekonstrukce Bytových domů a ostatních objektů

l)
schvalovat výši odměn členů představenstva a kontrolní komise včetně
příslušných

smluv o
výkonu funkce a schvalovat výši příspěvku členů na činnost družstva

m)
rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva

n)
schvalovat statuty fondů

o) určovat
povinnosti členů dle stanov

p) zmocnit
představenstvo a předsedu samostatně použít prostředky z fondu oprav, a to

až do určité
výše v jednotlivých případech na nutné neplánované výdaje na provoz a

opravy
Bytových domů a ostatních nemovitostí včetně staveb na nich, jež jsou ve

vlastnictví
či pod správou družstva

q)
schvalovat poskytnutí finanční asistence

r)
rozhodovat o uhrazovací povinnosti

s)
rozhodovat o přeměně družstva

10

Členská
schůze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak
stanoví

zákon nebo
si rozhodování o některé věci vyhradila.

Právo
hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Člen nemůže na členské schůzi

vykonávat
hlasovací právo, je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému

vkladu, nebo
rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho

vyloučení z
družstva, anebo rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena

orgánu
družstva, či rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční
asistence ve

vztahu k
němu.

Členská
schůze je způsobilá usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů

družstva.
Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet se nepřihlíží k přítomnosti

členů
družstva, kteří nemohou vykonávat své hlasovací právo. K rozhodování ve věcech

uvedených v
odst. 1 písm. a), f), g) a p) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
hlasů

členů
družstva. K rozhodování ve věcech uvedených v odst. 1 písm. q), r), s) a v
dalších

zákonem
stanovených případech je třeba souhlasu dvou třetin všech hlasů přítomných
členů

družstva,
přičemž je v těchto případech vyžadována přítomnost nejméně dvou třetin všech

členů
družstva. V ostatních případech postačí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů
přítomných

členů
družstva.

Na členské
schůzi se hlasuje veřejně aklamací.

Rozhodování
per rollam se nepřipouští.

Článek 22

Podmínky
platnosti usnesení členské schůze upravují stanovy a zákon.

Při
hlasování má každý člen jeden hlas. Manželé jako společní členové mají rovněž
jeden

hlas.

O každé
členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

- datum a
místo konání schůze

- program
schůze

- přijatá
usnesení

- výsledky
hlasování

- nepřijaté
námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

Přílohu
zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly

předloženy k
projednávaným bodům programu

Každý člen
má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Požaduje-li člen
družstva

kopii
zápisu, je povinen hradit náklady účelně vynaložené na její pořízení.

Možnost
domáhat se neplatnosti usnesení členské schůze se řídí příslušnými právními

předpisy.

Článek 23

Představenstvo

Představenstvo
je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech

záležitostech,
pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva

vyhrazeny
jinému orgánu.

Představenstvo
plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

Představenstvo
zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává

zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje její program.

Článek 24

Představenstvo
se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc, svolává ho předseda.

Předseda
svolá schůzi představenstva nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení

podnětu
kontrolní komise, jestliže na její upozornění nedošlo k nápravě nedostatků.

11

Článek 25

Představenstvo
má 3 (slovy: tři) členy.

Představenstvo
je voleno ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo se

členy
kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členem

představenstva
nemůže být člen kontrolní komise.

Funkční
období členů představenstva je 5 (slovy: pět) let. Funkční období končí všem
členům

stejně,
byl-li v průběhu funkčního období zvolen za některého člena představenstva

náhradník,
končí funkční období i tohoto náhradníka stejně s ostatními členy
představenstva.

Článek 26

Představenstvo
volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

Předsedu
zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda.

Předseda
organizuje běžnou činnost družstva a řídí jednání představenstva. Plní úkoly
uložené

členskou
schůzí, představenstvem nebo stanovené stanovami.

Za výkon
funkce odpovídá předseda představenstvu.

Představenstvo
rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

Článek 27

Jménem
představenstva jedná navenek předseda popř. místopředseda, event. též pověřený

člen
představenstva.

Právní
jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisují
alespoň 2

(slovy: dva)
členové představenstva, jedním z nich musí být vždy předseda a/nebo

místopředseda.

Členové nebo
zaměstnanci družstva jsou oprávněni zastupovat družstvo při právních

jednáních
jen tehdy, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech družstva.

Představenstvo
může k zastupování družstva zmocnit písemnou plnou mocí i jiné osoby.

Článek 28

Kontrolní
komise

Kontrolní
komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat
stížnosti

členů
družstva.

Kontrolní
komise je povinna vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení

zisku a
způsobu úhrady ztráty.

Za řádný
výkon své funkce odpovídá kontrolní komise členské schůzi, o své činnosti je

povinna
podávat členské schůzi zprávu. Při výkonu své působnosti je nezávislá na
ostatních

orgánech
družstva.

Článek 29

Kontrolní
komise je oprávněna vyžadovat si od představenstva či předsedy jakékoliv

informace o
hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu

oznámit
kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky

v
hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Kontrolní komise je oprávněna
nahlížet a

pořizovat
výpisy a fotokopie veškerých písemností a evidencí, účetních a jiných dokladů

vedených
orgány družstva.

Pověření
členové kontrolní komise jsou oprávněni zúčastnit se zasedání všech orgánů

družstva.

Na zjištěné
nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a o výsledku

provedených
kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a

vyžaduje
zjednání nápravy. V případě potřeby navrhuje opatření k odstranění zjištěných

nedostatků a
ke zlepšení činnosti družstva.

12

Jednotlivými
kontrolními úkony může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů,

kteří v této
věci mají oprávnění žádat informace a doklady v rozsahu oprávnění kontrolní

komise.

Neodstraní-li
představenstvo zjištěné nedostatky v dohodnutých termínech, je kontrolní

komise
oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze.

Článek 30

Kontrolní
komise má 3 (slovy: tři) členy.

Kontrolní
komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo
se

členy
představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy
kontrolní

komise
nemohou být členové představenstva ani zaměstnanci družstva.

Funkční
období členů kontrolní komise je 5 (slovy: pět) let. Funkční období končí všem

členům
stejně, byl-li v průběhu funkčního období zvolen za některého člena kontrolní
komise

náhradník,
končí funkční období i tohoto náhradníka stejně s ostatními členy kontrolní

komise.

Kontrolní
komise volí ze svých členů předsedu, popř. místopředsedu.

Článek 31

Kontrolní
komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 (slovy: tři) měsíce.

Schůze
svolává a řídí předseda, popř. místopředseda nebo pověřený člen komise.

Článek 32

Společná
ustanovení o orgánech družstva

Do
představenstva a kontrolní komise mohou být voleni jen členové družstva starší
osmnácti

let, kteří
jsou plně svéprávní.

Volené
orgány setrvávají ve svých funkcích do zvolení nových orgánů. Při skončení

funkčního
období voleného orgánu předá dosavadní předseda funkci za celý volený orgán,

včetně
písemností bytového družstva, které má tento orgán k dispozici a písemností
vzniklých

při výkonu
funkce členů orgánu, spolu s informacemi o nevyřízených záležitostech v
činnosti

orgánu a
spolu s informacemi nezbytnými pro plynulou činnost nově zvoleného orgánu

v
záležitostech spadajících do jeho působnosti.

Členové
orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně.

Neplní-li
člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej orgán, který jej zvolil do
této

funkce,
odvolat, a to i před uplynutím volebního období.

Člen družstva,
který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen

oznámit to
písemně orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení

projedná
orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém

nejbližším
zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 3 (slovy: tří)
měsíců.

Po
bezvýsledném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

Představenstvo
a kontrolní komise mohou v případě, že počet jejich členů nepoklesl pod

polovinu, jmenovat
(kooptovat) náhradní členy do příští členské schůze, nejsou-li zvoleni

náhradníci.

Článek 33

Orgány
družstva mohou jednat a rozhodovat o těch záležitostech, které podle zákona
nebo

stanov
družstva spadají do jejich působnosti.

Kolektivní
orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu.

Kolektivní
volené orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomná
nadpoloviční

většina
všech jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční
většina

přítomných
členů.

13

Na zasedání
představenstva a kontrolní komise má každý jejich člen jeden hlas. Při rovnosti

hlasů
rozhoduje hlas předsedy.

Článek 34

Na schůzích
všech orgánů družstva se hlasuje veřejně, pokud se konkrétní orgán neusnese

hlasovat
tajně.

Zasedání
kolektivních orgánů jsou neveřejná.

V.

Hospodaření
bytového družstva

Článek 35

Základní
kapitál

Základní
kapitál bytového družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů

bytového
družstva.

Člen
bytového družstva, s jehož družstevním podílem je spojeno právo na uzavření
smlouvy o

nájmu bytu
nebo nájem družstevního bytu a/nebo nebytového prostoru či jiného předmětu

nájmu, se
podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního

členského
vkladu a dalšího členského vkladu, jímž se podílí na výstavbě či pořízení bytu,

nebytového
prostoru či jiného předmětu nájmu.

Člen se může
na základním kapitálu podílet více členskými vklady, spojenými s více jeho

předměty
nájmu, nebo spojenými s pořízením bytů, nebytových prostor či jiných předmětů

nájmů, které
družstvo za stanovených podmínek pronajme či pronajímá jiným osobám.

Zapisovaný
základní kapitál je 57.000,-Kč (slovy: padesátsedmtisíc Korun českých).

Základní
kapitál se zvyšuje, respektive snižuje přijetím nových členů, respektive
ukončením

členství v
družstvu. Výše zapisovaného základního kapitálu nesmí klesnout pod částku

50.000,-Kč
(slovy: padesáttisíc Korun českých).

Článek 36

Nedělitelný
fond

Bytové
družstvo vytváří nedělitelný fond, jehož povinnost tvorby vznikla dle právní
úpravy

platné před
1. 1. 2014, a to ve výši 50% (slovy: padesát procent) zapisovaného základního

kapitálu.

Pokud
poklesnou prostředky fondu pod úroveň uvedenou v odst. 1, družstvo doplňuje

nedělitelný
fond nejméně o 10% (slovy: deset procent) ročního čistého zisku až do doby, kdy

výše
nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného
základního

kapitálu
družstva.

Zdroje
nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k opatřením,
která

mají
překonat nepříznivý průběh hospodaření družstva.

Nedělitelný
fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, pokud členská

schůze
nerozhodne jinak, a to na základě příslušných právních předpisů.

Článek 37

Fond rezervy
oprav

Tento fond
se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů pravidelným příspěvkem, který je součástí

nájemného či
příspěvků na náklady spojené se správou domu, dle rozhodnutí příslušného

orgánu
družstva.

Rezerva se
používá na úhradu nákladů na opravy a úpravy (včetně opravy povrchu,

společných
instalací až k bytovým uzávěrům, měřičům apod.) Bytových domů, a také

14

pozemků a
staveb, které jsou na nich umístěny, jež jsou ve vlastnictví nebo ve správě

družstva, a
to dle rozhodnutí členské schůze bytového družstva.

Nevyčerpaná
rezerva se převádí do příštího roku.

Příspěvek do
tohoto fondu nebo jeho část lze nájemci vrátit, jen rozhodne-li o tom členská

schůze.

Článek 38

Ostatní
fondy

Bytové
družstvo může vytvářet i další fondy dle potřeb družstva. Pravidla pro jejich
tvorbu a

čerpání
určuje směrnice schválená členskou schůzí, a to v souladu se zákonem a jinými

souvisejícími
právními předpisy.

Článek 39

Rozdělení
zisku a úhrada ztrát

Předseda
družstva je povinen zajistit za každý rok účetní závěrku. Spolu s ní navrhne
způsob

rozdělení a
užití zisku, případně úhrady ztráty.

O tom, zda
navržený způsob rozdělení a užití zisku, případně úhrady ztráty bude schválen

nebo zda v
návrhu budou provedeny změny, rozhoduje členská schůze při projednání roční

účetní
závěrky.

Zisk
bytového družstva může být použit výhradně k uspokojování bytových potřeb členů
a

k dalšímu
rozvoji bytového družstva.

Ztráta
družstva se hradí podle usnesení členské schůze, a to z následujících zdrojů:

- z
nerozděleného zisku minulých let

- z
nedělitelného fondu, případně jiných zajišťovacích fondů, byly-li na základě

rozhodnutí
členské schůze zřízeny

- uhrazovací
povinností členů

- ze
základního kapitálu formou snížení základního členského vkladu

- jiným
způsobem, který umožňují právní předpisy a o kterém rozhodla členská schůze

- kombinací
některých či všech shora uvedených způsobů

Článek 40

Uhrazovací
povinnost

Členská
schůze může uložit členům družstva povinnost přispět na úhradu ztráty družstva

(v textu
stanov také jen "uhrazovací povinnost"). Uhrazovací povinnost je stejná pro
všechny

členy a její
výše činí nejvýše trojnásobek základního členského vkladu, není-li dále
stanovami

a/nebo
příslušným rozhodnutím členské schůze stanoveno jinak. Uhrazovací povinnost lze

uložit i
opakovaně. Další uhrazovací povinnost nelze členovi uložit, pokud celková výše

uhrazovací
povinnosti člena za dobu jeho členství v družstvu dosáhne trojnásobku jeho

základního
členského vkladu.

Uhrazovací
povinnost může členská schůze uložit také jen těm členům družstva, kteří
zavinili

ztrátu
družstva nebo se podstatným způsobem na vzniku této ztráty družstva podíleli.

Členská
schůze může rozhodnout, že výše uhrazovací povinnosti členů představenstva a

kontrolní
komise činí nejvýše desetinásobek základního členského vkladu.

Kdo byl
členem družstva jen po určitou část účetního období, v němž vznikla ztráta,
hradí

poměrnou
část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.

Rozhodnutí
členské schůze o uložení uhrazovací povinnosti členů musí být přijato nejdéle
do

jednoho roku
od skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností

vznikla.

Uhrazovací
povinnost může být členům uložena nejvýše v rozsahu skutečné výše ztráty

bytového
družstva za dané účetní období

15

Článek 41

Omezení
družstva při nakládání s majetkem

Bytové družstvo nesmí zastavit ani jinak zatížit nemovitosti či součásti nemovitostí, které jsou

v jeho
vlastnictví, ledaže by předem získalo souhlas alespoň dvou třetin členů
bytového

družstva.
Souhlas musí být písemný s úředně ověřeným podpisem. Takovýto souhlas zavazuje

i právního
nástupce osoby, která jej udělila.

Bytové
družstvo nesmí převést vlastnické právo k nemovitostem v jeho vlastnictví,
ledaže by

s tímto
převodem a s podmínkami tohoto převodu předem souhlasili všichni členové
družstva.

Souhlas s
převodem lze udělit pouze písemně s úředně ověřeným podpisem. Takovýto souhlas

zavazuje i
právního nástupce osoby, která jej udělila. To neplatí v případě, že se jedná o

převod do
vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou nájemci bytů v Bytových domech

(event. v
jiných domech ve vlastnictví družstva). O takovémto převodu a jeho podmínkách

rozhoduje
členská schůze.

Zisk
bytového družstva nesmí být použit jinak než k uspokojování bytových potřeb
členů

družstva a k
dalšímu rozvoji bytového družstva.

VI.

Zrušení a
zánik bytového družstva

Článek 42

Zrušení
bytového družstva

Družstvo se
zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších

důvodů
stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze.

Po zrušení
družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní

nástupce.
Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti

přeměny.

Podíl člena
na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému

vkladu.
Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů

uspokojit
zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu

na
likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního
zůstatku,

rozdělí se
mezi členy rovným dílem.

Článek 43

Zánik
bytového družstva

Bytové
družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

VII.

Ustanovení o
nájmu

Článek 44

Základní
podmínkou pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu je, že se člen či
jeho

právní
předchůdce finančně podílel či podílí na výstavbě či pořízení bytu. Zároveň
musí

splňovat i
další podmínky podle zákona či těchto stanov.

Ustanovení
této části stanov se podle povahy věci přiměřeným způsobem použijí také na jiný

předmět
nájmu.

Nájemní
smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat členovi bytového družstva jako

nájemci do
užívání byt k zajištění jeho bytových potřeb i bytových potřeb členů jeho

domácnosti a
člen jako nájemce se zavazuje platit sjednané nájemné.

16

Nájemní
smlouva se sjednává písemně a obsahuje zejména:

- nezaměnitelné
určení předmětu nájmu

- postup při
stanovení konkrétní výše nájemného, event. jeho změny, a způsob a lhůtu

placení
nájemného v souladu s těmito stanovami

- určení
druhů plnění poskytovaných s užíváním bytu (jiného předmětu nájmu) a určení

dalších
náležitostí s tím spojených

- určení,
které opravy a údržbu si nájemce v souladu se stanovami zajišťuje a hradí sám

- další
ujednání dle konkrétních okolností a potřeby

Výši
nájemného určuje členská schůze, v případě Bytových domů po dohodě s vlastníkem

těchto domů.
Při určení výše nájemného přitom vždy musí být respektováno, že členové

bytového
družstva - nájemci hradí v nájemném jen účelně vynaložené náklady, které jsou

s předmětem
nájmu spojeny. Jde zejména o náklady na splácení úvěru či jiného finančního

produktu
poskytnutého na výstavbu či pořízení předmětu nájmu, dále náklady na správu

předmětu
nájmu, včetně nákladů na opravy, rekonstrukce, modernizace atd., jakož i o
náklady

na tvorbu
stanovami předvídaných fondů apod. Tyto zásady musí být respektovány i při

změně
nájemného.

Článek 45

Plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytů, nebytových prostor či jiných
předmětů

nájmů

Plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytů, nebytových prostor či jiných
předmětů

nájmů (dále
jen služby) jsou taková plnění, která zajišťují členům družstva - nájemníkům

obvyklé, či
účelnější a/nebo pohodlnější užívání bytů, nebytových prostor či jiných
předmětů

nájmů. Jde
zejména o zejména o dodávku vody, odvádění odpadních vod, osvětlení

společných
prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, umožnění

připojení k
internetu, čištění komínů apod.

Bytové
družstvo má právo požadovat na nájemcích placení záloh na úhradu nákladů na

poskytované
služby. O výši záloh rozhoduje představenstvo, pokud si toto rozhodnutí

nevyhradí
členská schůze. Zpravidla se měsíční zálohy za jednotlivé služby určují jako

měsíční
podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle

posledního
zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného

roku.

Představenstvo,
pokud si rozhodnutí nevyhradí členská schůze, má právo změnit v průběhu

roku měsíční
zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných

důvodů,
zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být

požadována
nejdříve od prvního dne měsíce následujícího poté, co byla nájemcům řádně

oznámena
nová výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně

odůvodněna,
jinak ke změně výše zálohy nedojde.

Způsob
rozúčtování nákladů na služby schvaluje členská schůze, pokud toto rozhodnutí

nesvěří svým
usnesením představenstvu. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po

uplynutí
zúčtovacího období.

Článek 46

Práva a
povinnosti vztahující se k nájmu

Nájemce a
členové jeho domácnosti jsou povinni užívat byt, nebytový prostor, jiný předmět

nájmu, jakož
i společné prostory řádně, v souladu s nájemní smlouvou a těmito stanovami.

Nájemce
spolu se členy své domácnosti dbá na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí,
které

umožňuje a
zajišťuje výkon práva nájmu i ostatním nájemcům, dodržuje obvyklá pravidla pro

chování v
domě, jakož i pravidla stanovená rozhodnutími orgánů družstva (zejména domovní

řád apod.)
pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.

17

Přijme-li
nájemce nového člena domácnosti, oznámí to družstvu, a to včetně všech

souvisejících
údajů, zejména těch, které jsou nezbytné pro stanovení výše záloh na služby či

pro
rozúčtování těchto služeb. Družstvo je oprávněno požadovat, aby v nájemcově

domácnosti
žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu,
aby

všechny tyto
osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících

podmínkách.

Nájemce je
povinen plnit včas a úplně povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, platit
včas a

úplně
nájemné a platby s nájmem spojené, zejména platby za služby. Nájemné a zálohy
na

služby se
přitom platí měsíčně, vždy nejpozději do 15 (slovy: patnáctého) dne příslušného

měsíce. Tyto
platby se provádějí způsobem stanoveným členskou schůzí. Za prodlení

s placením
je družstvo oprávněno účtovat poplatek či úroky z prodlení dle příslušných

právních
předpisů. Nezaplacení nájemného či záloh na služby po dobu delší než 1 (slovy:

jeden) měsíc
od data jejich splatnosti se považuje za závažné porušení členských povinností

spojených s
nájmem.

Nájemce má
právo na provedení pravidelného vyúčtování nájemného a plateb za služby, a to

za podmínek
stanovených v nájemní smlouvě, popř. jiné smlouvě či rozhodnutím příslušného

orgánu
družstva. Nedoplatky z vyúčtování nájemného a záloh na služby je nájemce
povinen

zaplatit do
15 (slovy: patnácti) dnů po obdržení vyúčtování. Vyúčtování schvaluje

představenstvo
družstva. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Nájemce je
povinen hradit drobné opravy v bytě včetně jeho zařízení, jakož i náklady
spojené

s běžnou
údržbou bytu v rozsahu stanoveném v nájemní smlouvě.

Nájemce je
povinen bez zbytečného odkladu nahlásit družstvu závady a potřeby oprav v bytě,

nebytovém
prostoru či jiném předmětu nájmu, které není povinen na své náklady provést sám

a má právo
domáhat se stanoveným způsobem nápravy.

Nájemce je
oprávněn dát byt, nebytový prostor či jiný předmět nájmu do podnájmu jen

s předchozím
souhlasem vlastníka a představenstva družstva. Porušení této povinnosti se

považuje za
závažné porušení členských povinností spojených s nájmem.

Nájemce je
povinen umožnit přístup do bytu, nebytového prostoru či jiného předmětu nájmu

pro účely
provádění nezbytných oprav, úprav, revizí apod. O době konání takovýchto oprav,

úprav,
revizí apod. musí být předem informován, je-li to možné (neplatí např. pro
havárie a

jiné
naléhavé situace) alespoň 5 (slovy: pět) dní předem.

Nájemce je
povinen na své náklady odstranit veškeré závady a poškození, které způsobil na

domě či jeho
zařízení, ev. na jiném předmětu nájmu sám či je způsobili členové jeho

domácnosti.

Nájemce není
oprávněn provádět v bytě, nebytovém prostoru či na jiném předmětu nájmu a

souvisejících
prostorách žádné stavební práce, rekonstrukce a jiné podobné úpravy, změny

charakteru a
přestavby, pokud k tomu nemá výslovný souhlas vlastníka a bytového družstva

uděleného
představenstvem, pokud si toto rozhodnutí nevyhradila členská schůze.

Článek 47

Další
ustanovení o nájmu

Jde-li o
společné členství manželů v bytovém družstvu, s nímž je spojeno právo na
uzavření

nájemní
smlouvy k bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů

k bytu.
Jde-li o společné členství manželů v bytovém družstvu, s nímž je spojen nájem
bytu,

jde o
společný nájem manželů k bytu.

Z právních
jednání týkajících se společného nájmu manželů k bytu jsou oba manželé

oprávněni i
povinni společně a nerozdílně.

Přeměnilo-li
se společné členství manželů za trvání manželství na výlučné členství jednoho

z nich, nemá
tato skutečnost vliv na trvání společného nájemního práva k bytu.

18

Je-li jeden
z manželů výlučným členem bytového družstva (družstevní podíl není součástí

společného
jmění manželů), mají oba manželé společné nájemní právo odvozené podle

příslušných
právních předpisů od práva nájmu manžela, který je výlučným členem bytového

družstva.
Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní
právo


manželů
odvozeno, zanikne také nájemní právo druhého manžela.

Zánikem
členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu
či

nájem bytu.

Ustanovení
příslušných právních předpisů o výpovědi nájmu bytu se pro nájem družstevního

bytu
nepoužijí.

VIII.

Společná
ustanovení

Článek 48

Rozhodnutí
týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně oznámeno a

doručeno.

Doručení
doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených

zákonem,
stanovami nebo rozhodnutím členské schůze.

Rozhodnutí
se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno na

posledně
známou adresu, kterou družstvo má v seznamu členů, ev. v jiné evidenci.

Rozhodnutí,
které se týká více členů družstva event. uživatelů, jakož i svolání členské
schůze

se oznamuje
zveřejněním na informační desce na určeném místě v domě.

IX.

Závěrečná
ustanovení

Článek 49

Dnem nabytí
účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy bytového

družstva a
ta ustanovení vnitřních předpisů družstva, která jsou s tímto novým znění
stanov

v rozporu.

Těmito
stanovami se řídí práva a povinnosti družstva a členů družstva ode dne nabytí

účinnosti
těchto stanov.

Pokud dále
není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé

mezi
družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím
účinnosti těchto

stanov.
Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím
účinnosti

těchto
stanov se však posuzují podle dosavadních stanov. Funkční období členů orgánů

družstva,
jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke dni účinnosti těchto
stanov

trvá, skončí
podle pravidel stanovených dosavadními stanovami.

Přijetím
těchto stanov formou změny dosavadních stanov se bytové družstvo podřizuje

zákonu č.
90/2012 Sb., v platném znění, zákonu o obchodních korporacích, jako celku, a to
ve

smyslu §777
odst. 5 tohoto zákona. Údaj o tom zapíše družstvo do příslušného rejstříku.

Pokud se v
těchto stanovách hovoří o zákonu či odkazuje se na zákon, rozumí se tím podle

povahy věci
právě zákon o obchodních korporacích či občanský zákoník (z. č. 89/2010 Sb.,

v platném
znění) anebo s nimi související právní předpisy.

19

Článek 50

Tyto stanovy
byly schváleny usnesením členské schůze bytového družstva dne..................

jako změna
dosavadních stanov schválených usnesením členské schůze družstva dne

13. 6. 2002.