DOMOVNÍ ŘÁD PRO 3
BYTOVÉ DOMY SE SEDMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI
V PODBŘEZÍ


Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Užívání bytu

1) Základní práva a
povinnosti vlastníků (dále jen pronajímatel) a nájemců při užívání bytů a prostorů nesloužících k bydlení upravuje Občanský zákoník a nájemní smlouva.


2) Nájemce bytu je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Nájemci jsou povinni dodržovat tento domovní řád.


3) Nájemce nesmí
provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu vlastníků, a to ani na svůj náklad. Toto ustanovení se týká zejména změn vodovodního, elektrického a jiného vedení, změny vytápění bytu, vybourání, zazdění oken nebo dveří a zřizování rozhlasových a televizních antén atp.


4) Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.


2. Podnájem bytu

1) Pronajatý byt nebo jeho část nesmí být nájemcem přenechán do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Porušení této povinnosti se považuje za porušení podle § 711 odst.1 písm.d) Občanského zákoníku.

2) Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.


Článek 2.

Udržovací povinnosti nájemce bytu

1) Nájemce je povinen udržovat přidělený byt a společné prostory v řádném stavu a čistotě. Opravy přiděleného bytu a příslušenství provádí sám, nebo sám zajistí jejich provedení, a to na vlastní náklady. Neučiní-li tak, odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.


2) Nepostará-li se nájemce o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajimatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu.


3) Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, do s ním bydlí. Nestane-li se tak má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.


4) Nájemce bytu je povinen zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenstvím a vybavením. Opravami souvisejícími s užíváním bytu jsou opravy bytu, jeho příslušenství a vybavení včetně výměny drobných součástek jednotlivých předmětů, zařízení nebo vybavení bytu, uvedených v příslušném obecně závazném předpise.


5)
Nájemce je povinen udržovat v bytě teplotu nejméně 18 °C, pokud se termo snímkem zjistí, že tomu tak není má pronajímatel, po předchozím upozornění a zápisu, právo k ukončení nájemní smlouvy.


Článek 3.

Nájemné, poplatek za užívání bytu a úhrada za služby, spojené s užíváním bytu

1) Způsob výpočtu nájemného, poplatku za užívání bytu a dalších poplatků spojených s užíváním bytu, jejich výše a splatnost je stanovena v nájemní smlouvě a dalších smlouvách uzavřených mezi obcí, bytovým družstvem a nájemníky a řídí se obecně závaznými právními předpisy.


2) Úhrady za služby, spojené s užíváním bytu hradí nájemce zálohově. Vyúčtování skutečných nákladů proběhne nejméně jedenkrát ročně.


3) Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za služby, či další poplatky spojené s užíváním bytu do 5 dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 1% z dlužné částky/den.


Článek 4.

Skončení nájmu

1) Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem písemnou dohodou.


2) Po skončení nájmu je dosavadní nájemce povinen odevzdat byt nebo nebytové prostory a jejich příslušenství pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení k datu ukončení nájemní smlouvy.


3) Neodevzdá-li nájemce byt nebo nebytové prostory včetně jejich příslušenství ve stavu dle odst.2 nebo nedodrží-li dohodnutý případně určený termín k předání bytu, je povinen pronajímateli nahradit tímto vzniklé škody.


Článek 5.

Zvláštní ustanovení

1) Společné prostory a zařízení v domě lze užívat jen k účelům, ke kterým byly určeny. Vchody, chodby a jiné společné prostory musí být volné.


2) Umisťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, ve společných prostorách zásadně není dovoleno.


3) Úklid společných prostor a určeného okolí domu provádějí nájemci dle stanoveného rozpisu. Smluvně lze dohodnout, že úklid společných prostor zajistí pronajímatel na náklad nájemce.


4) Úklid a čištění se musí provádět tak, aby bylo zdravotně nezávadné. Schody, chodby, prosklené části a ostatní společné prostory je třeba mýt podle potřeby, nejméně však 1x za týden.


5) Je zakázáno parkování a garážování motorových vozidel na komunikaci a společných prostorech, vyjma místa k parkování tomu určenému. Rovněž se zakazuje skladování hořlavin a jiných nebezpečných a zdraví škodlivých látek v těchto prostorách.


6) Je zakázána jakákoliv nedovolená manipulace s protipožárními zařízeními v domě.


7) Nájemci jsou povinni dodržovat zákaz parkování na vyznačených nástupních plochách pro požární techniku. Není dovoleno odstraňovat nebo ničit výstražní a informační tabule v domě.


8) Nájemci jsou povinni seznámit se s požárním řádem, dodržovat jej a stejně tak respektovat vyhlášení požárního poplachu v místě.


9) Věšení prádla na společných prostorách lze pouze v místech k tomuto účelu určených.


Článek 6.

Uzamykání domu

1) Pronajímatel domu je povinen zajistit možnost uzamykání všech vstupů do domu. Zároveň musí být umožněn vstup oprávněným osobám (pošta apod.) Nájemci jsou povinni uzamykat domy mezi 20.00 hodinou večerní a 7.00 hodinou ranní.


Článek 7.

Domovní odpady


1) Nájemce je povinen třídit domovní odpady v souladu s vyhláškou obce o třídění odpadů č. 3/1998.


2) Tříděné domovní odpady se ukládají na místa obcí Podbřezí určená k jejich odkládání.


3) Zbylý netříděný domovní odpad se k odvozu ukládá na místo určené pro 3 bytové domy. Zde si každý nájemce zajistí na vlastní náklady koupi vlastní popelnice, kterou si po naplnění bude přistavovat k odvozu .


4) Za pořádek a čistotu na tomto místě, uzavírání popelnice zodpovídá každý nájemce.


Článek 8.

Ukládání paliva a potravin

1) Jsou-li ukládány potraviny, učiní nájemce taková opatření, aby nedocházelo k rozšiřování hmyzu a hlodavců.


2) Skladování dřeva, otopu a paliva je v prostorách celého domu - společných i soukromých zakázáno. A to zejména z důvodu šíření vlhkosti, plísní, hmyzu apod.


Článek 9.

Vyvěšování a vykládání věcí

1) Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v ostatních oknech a balkónech. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala a aby vyvěšené věci nestínily okna jiných nájemců bytů.


2) Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a ani prostory ostatních nájemců.


3) Vyklepávat a vytřepávat jakékoliv předměty je dovoleno pouze na místech k tomu rčených, vzdálených co nejvíce od oken obytných místností. Znečištěný prostor musí být neprodleně uveden do pořádku.


Článek 10.

Domácí zvířata

1) Chovat domácí zvířata v domě lze jen se souhlasem všech nájemců v domě a v souladu s vyhláškou obce č. 2/1998


2) Vlastník zvířete musí vhodným způsobem zajistit, aby v žádném případě nedošlo k omezení práv ostatních nájemců a občanů obce. Za zvíře si plně zodpovídá jeho majitel.


3) Domácí zvířata se nesmějí volně pohybovat po domě ani v jeho okolí.


4) Je zakázáno venčit zvířata v okolí domů a majitel je povinen zajistit odklizení sekretů.


Článek 11.

Klid v domě

1) Nájemci jsou povinni učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí nebo je navštěvují, nijak neomezovali ostatní nájemce ve výkonu jejich práv.

2) V době nočního klidu, tj. od 22.00 hod. do 6.00 hod., není dovoleno vykonávat jakoukoliv činnost, působící hluk (např. hra na hudební nástroje, používání vysavače prachu, mixerů).


Článek 12.

Domovníci

1) Vlastníci pověřují výkonem správy každého domu jednoho domovníka, který zajišťuje správu domu.


2) Domovník nesmí být členem představenstva Bytového družstva Podbřezí 21, činnost domovníka je nenároková a domovník je volen na dobu volebního období Představenstva BD Podbřezí 21.


3) Domovník zajišťuje správu domu zejména v tomto rozsahu:

-shromažďuje poznatky o stavu domu, připomínky a návrhy ostatních nájemců

-kontroluje společné prostory svého domu a zodpovídá za jejich stav

-udržuje nástěnku dle pokynů Představenstva BD Podbřezí 21

-soustředěné poznatky předává představenstvu při jeho jednání

-provádí, případně zajišťuje drobné práce při opravách a údržbě svěřeného objektu

-zodpovídá za údržbu zeleně na pozemcích přilehlých ke svěřeným objektům.V zimním období zodpovídá za úklid sněhu z přilehlých chodníků eventuálně jejich posyp

-zodpovídá za uzamykání objektu a společných prostor

-zodpovídá za řádné provádění úklidu společných prostor a pořádek v okolí objektu

-kontroluje protipožární vybavení objektu a zodpovídá za jeho řádný stav a provozuschopnost

-soustřeďuje požadavky na opravy, které nemůže sám provést a tyto po prověření předává představenstvu

-spolupracuje při zpracovávání plánu oprav a údržby objektu

-drobný materiál, potřebný pro úpravy a údržbu svěřených objektů si zajišťuje sám po předběžném projednání s představenstvem BD Podbřezí 21

-zodpovídá za funkčnost osvětlení společných prostor.


Článek 13.

Protipožární opatření

1) Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm.


2) Nájemce je povinen plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech. Nájemce nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost, požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy.


3) Nájemce je povinen přispět k likvidaci vzniklého požáru a pokud jej nelze zlikvidovat, je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.


4) Nájemce je povinen udržovat pořádek na místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke stížení zásahu jednotky Požární ochrany .


5) Nájemce musí dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče, jejichž technické vybavení vyžaduje dozor.


6) Nájemce může v bytě nebo nebytovém prostoru skladovat nejvýše 10 l hořlavých kapalin. Toto ustanovení se netýká skladování pohonných hmot v garážích v předepsaných obalech. K tomuto účelu může nájemce v garážích skladovat nejvýše 40 l pohonných hmot pro osobní motorové vozidlo.


Článek 14.

Telefonní čísla důležitých organizací

Ohlašovna požáru : 150, 494623595

Záchranná služba: 155 494621100, 494667107

Policie: 158, 494623291

Obecní úřad - starosta: 494 666 990, 606828507


Článek 15.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Jakékoliv soukromé podnikání v pronajatých prostorách je povinen nájemce předem nechat schválit vlastníky nemovitostí.


2) Dojde-li ke sporu ve vztazích, upravených touto vyhláškou, bude řešit Obec Podbřezí, pokud není stanovena příslušnost soudu nebo jiného orgánu podle zvláštních předpisů.


3) Zaviněné porušení povinností stanovených touto vyhláškou, pokud se tím stěžuje plnění úkolů státní správy, ruší veřejný pořádek apod., se posuzuje jako přestupek podle zákona 200/90Sb.


4) Pronajímatel je povinen zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem nájemcům - pokud možno u hlavního vchodu.


5) Nájemce umožní na vyzvání prohlídku bytu a nebytových prostorů vlastníkům nemovitostí a členům Představenstva BD Podbřezí 21.


6) Nájemce je povinen dbát pokynů vlastníků. Tento domovní řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2010 a ruší platnost domovního řádu ze dne
1.9.2003.

Antonín Novotný 
starosta